środa, 02 września, 2015

ZNP wznawia akcję protestacyjną

1 września Związek Nauczycielstwa Polskiego wznawia akcję protestacyjną i wchodzi w spór z rządem. Daliśmy rządowi czas na spełnienie naszych postulatów do 24 sierpnia. Tymczasem ani Pani Premier, ani Pani Minister Edukacji nie podjęły rozmów dotyczących żądań ZNP. Dlatego  25 sierpnia br. Prezydium Zarządu Głównego  ZNP podjęło uchwałę o wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.W ramach akcji protestacyjnej z dniem 1 września 2015 r. ZNP wchodzi w spór z rządem RP. Jest to konsekwencja niespełnienia do 24 sierpnia postulatów ZNP .

ZNP wzywa rząd do podjęcia merytorycznych rozmów.  Ich brak upoważni Prezydium ZG ZNP do uruchomienia po 21 września 2015 r. procedur określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych .

List do Pani Premier Ewy Kopacz  na stronie ZG ZNP

POSTULATY I ŻĄDANIA ZNP WOBEC RZĄDU

 • Zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy.
 • Zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB.
 • Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.
 • Zahamowania procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Stworzenie mechanizmów systemowych zapobiegających łamaniu prawa przez organy prowadzące szkoły i pracodawców.
 • Przywrócenie kompetencji i roli kuratora oświaty jako gwaranta prawidłowej realizacji polityki oświatowej państwa.
 • Przywrócenie obowiązku ustalania w budżetach organów prowadzących szkoły odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

 

Uchwała Nr 10/2015 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej i zmiany uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego

Działając na podstawie uchwały nr 1/2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej  i § 1 uchwały nr 10/2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Wobec niespełnienia przez Ministra Edukacji Narodowej postulatów ZNP przedstawionych podczas manifestacji ZNP w dniu 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie, a także wyrażonych w uchwale nr 7/2015 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego, od 01 września 2015 roku kontynuować akcję protestacyjną poprzez wejście z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w spór, którego celem jest spełnienie postulatów ZNP.

§ 2

Formą akcji protestacyjnej, o której mowa w § 1 jest oflagowanie budynków szkół i placówek oświatowych objętych działaniem ZNP, umieszczenia w miejscach ogólnodostępnych postulatów ZNP.

§ 3

Zobowiązać prezesów okręgów ZNP do przeprowadzenia do 21 września 2015 roku spotkań z prezesami oddziałów ZNP a tych do przeprowadzenia spotkań z osobami pełniącymi funkcję w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, celem poinformowania o postulatach ZNP wyrażonych w uchwale wymienionej w § 1 i uregulowaniach prawnych dotyczących prowadzenia przez ZNP sporu zbiorowego w tym zakresie.

§ 4

§ 1 uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego otrzymuje brzmienie:

?W przypadku niespełnienia przez Ministra Edukacji Narodowej postulatów ZNP, po 21 września 2015 roku podjęte zostaną przez ogniwa organizacyjne ZNP działania zmierzające do wejścia po tej dacie w spór zbiorowy ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
 

Protest nauczycieli od września - uchwała Prezydium ZG ZNP i postulaty

Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę ws. wszczęcia sporu zbiorowego od 1 września br. - poinformował Prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej 17 czerwca. - Dajemy rządowi dwa miesiące na spełnienie naszych żądań. Jeśli rząd nie podejmie rozmów do 24 sierpnia, od 1 września wejdziemy w spór zbiorowy. Oczekujemy konkretów, nie obietnic. A konkrety są zapisywane w budżecie.

Protestujemy przeciwko dezawuowaniu pracy nauczycieli, lekceważeniu i obrażaniu pedagogów.  Nie zgadzamy się na demontaż publicznych szkół prowadzonych przez samorządy, likwidację placówek i przekazywanie szkół stowarzyszeniom i fundacjom,  na pogorszenie warunków pracy i płacy nauczycieli. Na zwolnienia i bezrobocie w oświacie. Wg szacunków ZNP, utratą pracy zagrożonych jest ok. 5 tysięcy nauczycieli. Najwięcej zwolnień będzie w woj. śląskim: 414 os., łódzkim: 303 i świętokrzyskim: 292 os. Ale to nie wszystko. Mamy do czynienia z ograniczaniem etatów na dużą skalę. Ta sytuacja dotyczy aż kilkunastu tysięcy nauczycieli w całym kraju, najwięcej w woj. świętokrzyskim: 1780 os., śląskim: 1646 os.


Uchwała nr 7/2015 z 15 czerwca 2015 roku

w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 Statutu ZNP oraz § 3 uchwały nr 1/2015 Zarządu Głównego ZNP z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

W związku z dalszym brakiem woli prowadzenia dialogu społecznego przez Ministra Edukacji Narodowej, podjęte zostaną działania zmierzające do wszczęcia 1 września 2015 roku sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego w przypadku, gdy postulaty ZNP nie zostaną spełnione przez Ministra Edukacji Narodowej do 24 sierpnia 2015 roku.

§ 2

 1. Zobowiązuje się Sekretariat Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do sformułowania postulatów, których spełnienia ZNP oczekuje od Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Zobowiązuje się Sekretariat Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do przedłożenia Zarządowi Głównemu ZNP projektu żądań Związku Nauczycielstwa Polskiego, które zostaną zgłoszone w sporze zbiorowym o którym mowa w § 1.
 3. Postulaty, o których mowa w ust. 1, będą stanowiły załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Załącznik do uchwały nr 7/2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego

Postulaty ZNP:

1.  Zachowanie, wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 1 września 2014 roku, uprawnień nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 tej ustawy.

2.  Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w pkt 1 oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.

3.  Zahamowanie - prowadzącego do pogorszenia warunków pracy i wynagradzania pracowników oświaty - procesu przekazywania przez samorządy do prowadzenia  przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego szkół i placówek oświatowych.

4.  Zapewnienie uprawnień wynikających z ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) nauczycielom zatrudnionym w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP
 

II Świętokrzyski Rajd Seniorów - Bieliny 2015

artykuł i galeria na stronie Urzędu Miasta w Bielinach

W sobotę 30 maja na terenie Gminy Bieliny seniorzy oświaty z województwa świętokrzyskiego wzięli udział w zorganizowanym przez Oddział ZNP w Bielinach oraz Oddziałową Sekcję Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bielinach II Świętokrzyskim Rajdzie Seniorów Oświaty. W organizację rajdu włączył się również Świętokrzyski Okręg ZNP w Kielcach. Uczestnikami rajdu było 135 seniorów. Pomysłodawczynią  wspólnych wędrówek po Ziemi Świętokrzyskiej jest przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Kielcach Marianna Szymkiewicz. Wędrówka rozpoczęła się przed Szkołą Podstawową w Hucie Starej, gdzie  wszystkich turystów - seniorów bardzo serdecznie powitała dyrektor placówki  Agata Dobrowolska.

Organizatorzy - prezes Oddziału ZNP w Bielinach Stanisław Borowiecki, przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Bielinach Maria Skrzyńska i przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Kielcach Marianna Szymkiewicz przedstawili grupy i określili cele trasy rajdowej.

Na wspólne przeżycie rajdowej wędrówki z emerytami przybyli: Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach Wanda Kołtunowicz, Wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach Stanisław Fidos, Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz, Przewodniczący Rady Gminy Bieliny Józef Gawęcki, z-ca przewodniczącego Rady Gminy Bieliny Leszek Bakalarz, kierownik Zespołu Obsługi Oświaty w Bielinach Barbara Cedro, pielęgniarka Małgorzata Kowalska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Starej Agata Dobrowolska, członek Zarządu Oddziału ZNP w Bielinach Grażyna Brożyna.

 

IV Świętokrzyski Zlot Młodych Nauczycieli

foto galeria

16 maja 2015 roku w gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie odbył się IV Świętokrzyski Zlot Młodych Nauczycieli zorganizowany przez Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela oraz Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Oddziałowy Klub Młodego Nauczyciela w Jędrzejowie. Uroczystość tą zaszczycili swoją obecnością  goście: Kol. Sławomir Broniarz - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kol. Wanda Kołtunowicz - Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Kol. Halinka Opilska - Wiceprezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Kol. Jadwiga Aleksandra Rezler - Prezes Okręgu Śląskiego ZNP, Kol. Jagoda Niedbała - członek Śląskiego Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela , członkowie Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP:Kol. Lidia Osińska - Prezes Oddziału ZNP Jędrzejów, Kol. Bożena Jasiowska - Prezes Oddziału ZNP Włoszczowa i członek Zarządu Głównego, Kol. Zbigniew Błasiński - Prezes Oddziału ZNP Staszów  członek Zarządu Głównego, Kol. Mariola Gałka - Prezes Oddziału ZNP Starachowice, Kol. Krystyna Socha - Prezes Oddziału ZNP  Sandomierz,  Kol. Małgorzata Witek - Prezes Oddziału ZNP Ćmielów oraz Kol. Janina Furmanek - Prezes Międzygminnego Oddziału Powiatu Kieleckiego ZNP i Kol. Urszula Olszewska - Przewodnicząca Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela w latach 2003 - 2006.

Nie zabrakło również władz samorządowych w osobach: Pan Marcin Piszczek - burmistrz Miasta Jędrzejowa, Pan Jan Robak - kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Pan Stanisław Nawrot - naczelnik wydziału edukacji,  Pan Dariusz Buteńko - dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobkowie, Pani Jolanta Jabłonowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomeniowie, Pani Mariola Bilewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołowie.

Podczas  spotkania odbyło się uroczyste wręczenie przez Kol.  Sławomira Broniarza Prezesa ZNP legitymacji nowym członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego z Oddziałów ZNP Jędrzejów oraz Starachowice. Część oficjalną poprowadziły Kol. Renata Kołtunowicz - Kaczor - Przewodnicząca Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela oraz Kol. Justyna Czajor - Przewodnicząca Oddziałowego Klubu Młodego Nauczyciela w Jędrzejowie. Uroczystość uświetniły  Poczty Sztandarowe Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego (Wojtasik Wojciech, Cichopek Angelika, Czaja Agnieszka) i Sztandar Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jędrzejowie (Olesiński Michał, Sabat Klaudia, Kowalczyk Katarzyna). Miłym akcentem były występy uzdolnionej młodzieży z tutejszej szkoły, która przedstawiła w żartobliwy sposób sceny z pracy nauczycieli.

IV Zlot Młodych Nauczycieli to czas do refleksji i odpowiedzi na trudne pytania dotyczące polskiej oświaty. W warsztatach pod hasłem - Zagrożenia wynikające z likwidacji Karty Nauczyciela - wzięli udział młodzi nauczyciele z Oddziałowych Klubów Młodego Nauczyciela z: Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowy, Ożarowa, Jędrzejowa, Międzygminnego Oddziału Powiatu Kieleckiego ZNP, Sandomierza, Staszowa, Starachowic, Krasocina i Bielin. Część szkoleniową poprowadziły: Jolanta Skrobich- " Co stracimy w sytuacji likwidacji Karty Nauczyciela ", Kamila Tkacz- "Jakie działania podejmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego w obronie Karty Nauczyciela"  oraz Justyna Czajor -"Dlaczego inne grupy zawodowe są przeciwne przepisom zawartym w Karcie Nauczyciela". Po burzliwej wymianie zdań wszyscy uczestnicy przejechali do nadleśnictwa Września k/Jędrzejowa, gdzie w miłej atmosferze odbyło się spotkanie integracyjne.

 

Manifestacja - marsz gwiaździsty w Warszawie


foto galeria

18 kwietnia odbyła się w Warszawie ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Była to najliczniejsza branżowa manifestacja, która miała miejsce w sobotę. Zgromadziła ona ponad 22 tysięcy pracowników oświaty z całego kraju. W demonstracji uczestniczyła  grupa  ponad 1200 związkowców z Okręgu Świętokrzyskiego ZNP z Kol. Wandą Kołtunowicz Prezesem Okręgu, która była jedną z osób prowadzących cała manifestację.

Uczestnicy manifestacji maszerowali z ogromnymi balonami z napisem: "Joanna robi nas w balona". Nieśli plakaty i transparenty z hasłami: "Żądamy zwiększenia nakładów na edukację!", "Żądamy poszanowania zawodu nauczyciela!", "Żądamy podwyżek płac!", "Żądamy dialogu!", "Stop likwidacji szkół i przedszkoli!", "Koniec z łamaniem prawa oświatowego!".

Przedstawiciele ZNP złożyli na ręce minister edukacji, która wyszła do manifestujących, petycję z postulatami. - Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty ZNP wzywają Ministra Edukacji Narodowej do podjęcia rzeczywistego dialogu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawach dotyczących:

 • zwiększenia nakładów na edukację,
 • poszanowania zawodu nauczyciela,
 • podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
 • zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych,
 • zaprzestania łamania prawa przez samorządy,
 • wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego - czytamy w petycji.

Następnie manifestacja przeszła przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i tam spotkała się na wspólnej manifestacji z innymi branżami zrzeszonymi w OPZZ.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiciele protestujących branż złożyli petycję adresowaną do pani premier Ewy Kopacz na ręce ministra pracy.

Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki, europejska struktura Międzynarodówki Edukacyjnej poparła demonstrację ZNP w specjalnym liście do premier Ewy Kopacz oraz minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Źródło: ZG ZNP

Relacja na stronie ZG ZNP